cc.tween能不能暂停和继续

我发现在cc.director.pause在web环境可以暂停和继续cc.tween的动作,但是在原生平台不可以。有没有合适的方案可以暂停和继续cocos动作呀

cc.Tween.stopAll()用过吗
stopbytag()

cc.tween里没有暂停,怎么写

试试找个

        this.node.pauseAllActions();
        this.node.resumeAllActions();

好的,谢谢

cc.director.getActionManager().pauseAllRunningActions()

cc.Tween.stopAll()大写的